Vooruitschuiven adequate uitzondering journalistiek gemiste kans

Minister Dekker (Rechtsbescherming) pleit voor een ‘beleidsneutrale wet’, omdat de Uitvoeringswet AVG op 25 mei van kracht moet zijn.

Tijdens het plenaire debat over de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG) zegde de minister toe dat het ministerie van Justitie en Veiligheid direct na de inwerkingtreding van de wet het gegevensbeschermingsrecht verder wil moderniseren.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans diende tijdens het debat een motie in waarin hij de minister verzoekt om binnen een half jaar meer duidelijkheid te geven over zijn plannen om de wetgeving te moderniseren, waaronder de regels voor het gebruik van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden.

Amendement Buitenweg voor toereikende exceptie journalistiek

De AVG bepaalt dat lidstaten de uitzondering om persoonsgegevens te mogen verwerken voor journalistieke doeleinden in nationale wetgeving moeten vastleggen.
In het wetsvoorstel kiest het ministerie van Justitie en Veiligheid ervoor om niet alle ruimte te benutten die de verordening voor deze vrijstelling biedt.

Voorafgaand aan het debat van afgelopen donderdag diende Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) een amendement in dat een toereikende uitzondering bewerkstelligt en de risico’s voor de journalistiek wegneemt. Het amendement benut de ruimte die de Europese AVG biedt voor een journalistieke uitzondering.

NDP Nieuwsmedia heeft samen met de NVJ steun uitgesproken voor het amendement en de Tweede Kamer opgeroepen het amendement te omarmen. ‘In het belang van de journalistiek dient de wetgever nu tot een hernieuwde afweging te komen.’

Uitstel inhoudelijke discussie ‘gemiste kans’

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in april 2016 aangenomen, maar omdat de regering de wet die uitvoering geeft aan AVG pas afgelopen december indiende bij de Tweede Kamer is er nu grote spoed bij de behandeling van de Uitvoeringswet AVG.

De Uitvoeringswet AVG is beleidsneutraal en regelt slechts Europese verplichtingen. Daar waar de verordening ruimte laat voor nationale keuzes, zijn de bestaande regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens zoveel mogelijk ongewijzigd zijn overgenomen.

Door in te zetten op een beleidsneutrale wet schuift Minister Dekker een inhoudelijke discussie over de veranderde balans tussen het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting opnieuw voor zich uit.
NDP Nieuwsmedia vindt dit een gemiste kans. Nu het recht op privacy door de AVG zwaarder gaat wegen, dient de journalistieke exceptie te worden verruimd.

De brancheorganisatie wijst de Nederlandse wetgever al sinds 2014 op het belang van een adequate journalistieke exceptie omdat het AVG-regime het recht op privacy versterkt. De strengere nieuwe privacywetgeving kan de journalistiek belemmeren in haar taakuitoefening.
Begin 2017 ontving het ministerie van Justitie en Veiligheid van NDP Nieuwsmedia een rapport met voorbeelden van mogelijke chilling effects door de AVG.

Op dinsdag 13 maart zal de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen en moties stemmen.