Mediawijsheid

In onze informatiesamenleving is het belangrijk dat kinderen mediawijsheid verwerven. Zo kunnen ze later actief deelnemen aan de samenleving.

Media zijn overal en spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Het beïnvloedt onder meer de manier waarop we met elkaar communiceren, waarover we het hebben en wat we belangrijk vinden.

Daarom is het essentieel om kritisch en bewust met nieuwsmedia om te kunnen gaan, en om de kansen die media bieden te kunnen benutten.

Mediawijsheid: competenties voor burgerschap

De term mediawijsheid wordt in adviesrapport van de Raad voor Cultuur (2005) als volgt omschreven:

Mediawijsheid is het geheel aan kennis, vaardigheden en mentaliteit, dat nodig is om actief, bewust en kritisch te participeren in een fundamenteel gemedialiseerde samenleving.

Oftewel: het zijn de competenties die nodig zijn om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Mediawijsheid in het onderwijs

Mediawijsheid is een basisvaardigheid voor elke leerling om mee te kunnen doen in de mediasamenleving. Het kunnen duiden van boodschappen, het inzien van belangen en het begrijpen van achtergronden is essentieel om je te kunnen informeren over de wereld om je heen.

Mediawijsheid gaat daarom niet enkel over digitale veiligheid en social media, maar over het omgaan met de inhoud van alle media.

Leerlingen die mediawijs zijn:

  • hebben inzicht in de medialisering van de samenleving
  • begrijpen hoe media worden gemaakt
  • zien hoe media de werkelijkheid kleuren
  • kunnen informatie vinden en verwerken
  • creëren content
  • reflecteren op hun eigen mediagebruik

Nieuws als lesmateriaal

Nieuws in de klas biedt de Nieuwsservice en bijbehorend lesmateriaal waarmee docenten met hun leerlingen kunnen werken aan mediawijsheid.

Leerlingen leren media-inhouden en mediaprocessen te doorgronden. Ze maken zelfstandig nieuwsproducties. Door actief met journalistieke inhoud te werken, begrijpen leerlingen boodschappen beter. Ook ervaren ze hoe het proces van informatievoorziening werkt.