Freelancers

Aanpassing regels mag werken met freelancers niet belemmeren

Freelancers vervullen in de journalistiek een belangrijke rol. Nieuwe regels voor het inhuren van zzp'ers moeten werkbaar blijven.

Nieuwsuitgevers werken sinds jaar en dag met medewerkers die niet in loondienst zijn: freelancers. Zo schakelen redacties vaak freelance journalisten in die beschikken over specifieke expertise.

Herziening van de regelgeving over freelancers

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is voor de overheid aanleiding om de regelgeving aan te passen. De overheid wil een duidelijkere grens tussen echte zelfstandigen en schijnzelfstandigen. Volgens de overheid is de flexibilisering op een aantal terreinen doorgeschoten.

Geen verhoging van administratieve lasten

Een gevaar van wijzigingsvoorstellen is dat generieke oplossingen onvoldoende rekening houden met de praktijk. Ook in sectoren waar wel degelijk sprake is van verantwoord opdrachtgeverschap.

Bovendien worden oplossingen vaak gezocht in extra administratieve verplichtingen, die belastend en remmend werken. Soms zijn regels zelfs onuitvoerbaar.

NDP Nieuwsmedia pleit voor sectorspecifieke oplossingen

Sectorspecifieke oplossingen

In de journalistiek wordt bijvoorbeeld invulling gegeven aan verantwoord opdrachtgeverschap door convenanten met de Belastingdienst en door modelovereenkomsten te gebruiken.