Europese verordening vervangt Nederlandse privacyregels per 2018

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming bevat een uitzondering die beoogt te voorkomen dat privacyregels de persvrijheid kunnen hinderen.

Op 14 april 2016 stemde het Europees Parlement in met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op 5 mei 2016 is de definitieve tekst van de verordening gepubliceerd.

De verordening bevat nieuwe regels voor verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder een ingrijpende regeling met betrekking tot datalekken. De regels voor direct marketing en profiling worden strenger en er kunnen hoge boetes worden opgelegd.
Ook krijgen consumenten recht op dataportabiliteit. Zij kunnen zo gegevens bij een oude partij opvragen en bij een nieuwe partij onderbrengen.

De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Lidstaten en ondernemingen hebben tot die tijd gelegenheid om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de verordening.
De nieuwe Europese regels vervangen in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uitzondering voor journalistieke doeleinden

Nieuwsmedia spelen een belangrijke rol in de democratie. Dat rechtvaardigt soms dat media en journalisten inbreuk maken op de privacy van individuen. Daarom bevat de verordening een opdracht aan lidstaten om een uitzondering uit te werken die voorkomt dat privacyregels de persvrijheid kunnen hinderen.

Grondrechtelijk is verankerd dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn privacy en ook op vrijheid van meningsuiting. Omdat deze rechten in beginsel gelijkwaardig zijn, is het van groot belang dat bij een afweging tussen deze soms botsende belangen rekening wordt gehouden met de journalistieke waakhondfunctie en de archieffunctie van de pers.