Alsnog herzieningsprocedure in Wet Hergebruik van overheidsinformatie

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft het wetsvoorstel Hergebruik van overheidsinformatie verduidelijkt.

Hij deed dat in reactie op vragen van de Tweede Kamer. Meest in het oog springt het alsnog invoeren van een herzieningsprocedure, waarop NDP Nieuwsmedia had aangedrongen.
Met het wetsvoorstel wordt de gewijzigde Europese richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie geïmplementeerd. Voor (data)journalisten kan een beroep op de wet behulpzaam zijn bij het verkrijgen van nieuwswaardige overheidsinformatie.

Herzieningsprocedure

Het wetsvoorstel dat de minister bij de Tweede Kamer indiende, leek geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep te bevatten voor verzoeken die worden ingediend bij instellingen die geen bestuursorgaan zijn. Na vragen van de VVD heeft de minister een nota van wijziging naar de Kamer gestuurd waarmee hij deze bezwaar- en beroepsmogelijkheid alsnog creëert.

Als een met een publieke taak belaste instelling (die buiten de werking van de Algemene wet bestuursrecht valt) een informatieverzoek afwijst, is het straks mogelijk om bezwaar te maken en in beroep te gaan bij de bestuursrechter. In een brief aan de Tweede Kamer had NDP Nieuwsmedia gewezen op de noodzaak van een dergelijke herzieningsprocedure.

Reikwijdte

VVD, PvdA en CDA stelden de minister vragen over de reikwijdte van de wet. Onduidelijk was welke instellingen straks precies onder de wet zouden vallen.

De minister verwijst in zijn beantwoording onder andere naar een lijst met Nederlandse instellingen die onder het wetsvoorstel zullen vallen. Deze lijst is te vinden in Bijlage III van de Europese aanbestedingsrichtlijn.
Voor journalisten is het nu duidelijker bij welke organisaties zij een beroep op de wet kunnen doen.

Geen dwangsommen

Momenteel behandelt de Tweede Kamer een wetswijziging die de mogelijkheid schrapt om dwangsommen te verbeuren bij te laat afgehandelde Wob-verzoeken.
Plasterk schrijft aan de Kamer dat hij een wijzigingsvoorstel zal indienen om de dwangsom eveneens te schrappen voor verzoeken tot hergebruik van overheidsinformatie.

NDP Nieuwsmedia is kritisch omdat de minister een pressiemiddel uit de wet schrapt.