Wet open overheid verdient prioriteit bij kabinetsformatie

In een gezamenlijke brief aan informateur Plasterk roept een coalitie op om werk te maken van een goed functionerende Wet open overheid (Woo).

In de brief aan de formerende partijen brengt een coalitie bestaande uit de VVOJ, NVJ, NDP Nieuwsmedia, Open State Foundation en SPOON een achttal adviezen uit om de uitvoering van de Woo te verbeteren.

Transparante bestuurscultuur essentieel voor journalistiek

De coalitie roept op tot een ruimhartige toepassing van de Wet open overheid. In de brief schrijven de organisaties:

“Het is voor de journalistiek essentieel dat het nieuwe kabinet overheidsdiensten Rijksbreed – en waar het kan ook richting de decentrale overheden – zal stimuleren om serieus werk te maken van transparant bestuur, mede door toepassing van de Woo zoals deze bedoeld is.”

In de acht adviezen staan voorstellen om de uitvoering van de Woo te versoepelen en de toegang tot informatie voor aanvragers beter te verankeren. Ook stellen de ondertekenaars dat een nieuw kabinet niet moet sleutelen aan de wettekst door het recht op openbaarmaking te beperken.

Wederzijds vertrouwen in uitvoering Woo

Verantwoordelijkheid voor effectieve uitvoering van de Woo ligt ook bij verzoekers. Waar het in de uitvoering stroef verloopt, zijn de ondertekenaars van de brief bereid om in overleg te treden met bestuursorganen. Dat versterkt het wederzijds begrip, verbetert procedures en voorkomt onnodige juridisering van het Woo-proces.

Ook adviescollege ACOI wil betere uitvoering Woo

Ook het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) stuurde een position paper aan de informateur met concrete aanbevelingen voor een betere uitvoering van de Wet open overheid. Het ACOI roept onder andere op tot meer actieve openbaarmaking, transparante behandeling van verzoeken en een Nationaal Coördinator die deze overheidsbrede aanpak gaat (helpen) uitvoeren. NDP Nieuwsmedia onderstreept het belang om hierbij in gesprek te gaan met journalisten, onderzoekers en burgers om deze aanbevelingen invulling te geven.