Uslu vraagt in mediabrief terecht aandacht voor veiligheid journalisten

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Media) de contouren uitgewerkt van de mediaparagraaf uit het coalitieakkoord.

In de Hoofdlijnenbrief Media blikt Uslu vooruit op wat zij in deze kabinetsperiode als belangrijke opgaven ziet op het terrein van de publieke omroepen, onderzoeksjournalistiek en de veiligheid van journalisten.

Veiligheid van journalisten

In de Kamerbrief richt Gunay Uslu zich op de veiligheid van journalisten. Die is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan en dat baart ook NDP Nieuwsmedia zorgen. Nieuwsuitgevers moeten steeds forsere maatregelen nemen om journalisten veilig hun werk te kunnen laten doen.

Op korte termijn presenteert de staatssecretaris samen met minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) een plan van aanpak om de persveiligheid en persvrijheid te versterken. PersVeilig, dat mede ondersteund wordt door NDP Nieuwsmedia, is een belangrijk hulpmiddel om journalisten te beschermen, schrijft de staatssecretaris. Het kabinet zet zijn financiële bijdrage aan PersVeilig in ieder geval tot en met 2024 voort. Naast de belangrijke inzet van PersVeilig is een veilig persklimaat een verantwoordelijkheid van alle partijen die het maatschappelijk debat vormgeven en bewaken.

Democratie en lokale journalistiek

De staatssecretaris acht media onmisbaar voor onze democratie en zet daarom in op versterking van de lokale journalistiek. Ze richt daarbij de focus op lokale publieke omroepen. De overheveling van de financiering van lokale omroepen van gemeenten naar het Rijk is een belangrijke opgave in deze kabinetsperiode. Daarnaast biedt de staatssecretaris (vrijwillige) medewerkers van lokale omroepen professionaliseringstrajecten aan.

NDP Nieuwsmedia verbaast zich over deze smalle kijk op lokale journalistiek. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn regionale dagbladen met hun talloze lokale edities cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening. Regionale dagbladen zijn samen met huis-aan-huisbladen hofleverancier van het lokale nieuws.

Is de exclusieve inzet op lokale omroepen daarom wel het beste antwoord op de vraag hoe je de lokale journalistiek kunt versterken? NDP Nieuwsmedia bepleitte eerder al de herintroductie van de jonge journalistenregeling, waardoor de lokale journalistiek direct en effectief wordt versterkt en geen onderscheid wordt gemaakt tussen publieke en private nieuwsmedia. Dat zou het gehele lokale nieuwsecosysteem ten goede komen. Wat NDP Nieuwsmedia betreft moet in ieder geval de impact van de versterkingsoperatie op het bestaande journalistieke ecosysteem in beeld worden gebracht.

Samenwerking moet handen en voeten krijgen

De staatssecretaris wil ook meer samenwerking in het medialandschap. “Ik roep partijen op om het gesprek voort te zetten en te bezien welke mogelijkheden er zijn om het Nederlandse brede medialandschap verder te versterken,” schrijft Uslu aan de Kamer.

NDP Nieuwsmedia onderschrijft die oproep. Zeer recent stak de nieuwssector de hand uit naar de publieke omroep om één sterk podcastplatform voor journalistieke producties te verkennen, vooralsnog helaas zonder resultaat. Als Nederlandse mediapartijen de krachten bundelen, staan zij sterker in de concurrentie met big tech. We roepen de staatssecretaris op een actieve rol in te nemen om de beoogde samenwerking ook daadwerkelijk tot concrete resultaten te laten leiden.

Extra middelen voor onderzoeksjournalistiek

De staatssecretaris wil de impuls voor onderzoeksjournalistiek van het vorige kabinet niet alleen voortzetten, maar ook vergroten. In 2022 komt € 2,4 miljoen extra beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten zullen de middelen gaan toekennen. Vanaf 2023 moet het volledige budget uit het coalitieakkoord beschikbaar zijn, ter grootte van € 10 miljoen per jaar.

De Tweede Kamer debatteert op 6 juli a.s. met de staatssecretaris over haar plannen.