Kabinet geeft meer financiële steun aan PersVeilig  

Op initiatief van de Tweede Kamer komt er meer geld beschikbaar voor PersVeilig.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement van de Kamerleden Sneller en Paternotte (D66) om PersVeilig met jaarlijks 300.000 euro te versterken. Met dit bedrag kan PersVeilig een loket inrichten voor de financiering van beveiliging van redacties en journalisten, indien zij die kosten niet zelf kunnen dragen. Ook wordt de balie persvrijheid uitgebreid.

Zorgen over agressie en bedreigingen

De indieners van D66 benadrukken dat journalisten in toenemende mate te maken hebben met agressie en bedreigingen. Deze constatering bleek ook uit de inventarisatie die NDP Nieuwsmedia vorig jaar onder haar leden uitvoerde. De Kamerleden vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Voor een goed functionerende rechtsstaat is het essentieel dat journalisten veilig en in vrijheid hun werk kunnen doen.

Evaluatie PersVeilig

NDP Nieuwsmedia verwelkomt de instemming van de Tweede Kamer met het amendement. PersVeilig heeft zich bewezen als een belangrijke schakel in het bevorderen van de veiligheid van journalisten. Dankzij de extra financiering kan PersVeilig verder professionaliseren en uitbreiden. Een robuust PersVeilig met stabiele financiering is een waardevolle aanvulling op de omvangrijke inspanningen die nieuwsbedrijven plegen. Op alle niveaus nemen nieuwsmedia maatregelen om de toenemende veiligheidsproblemen adequaat het hoofd te bieden.

Dit voorjaar verschijnt een uitvoerige evaluatie van PersVeilig, die op dit moment in opdracht van de ministeries van OCW en J&V wordt uitgevoerd. Daaruit zullen aanbevelingen volgen voor de toekomst van PersVeilig. NDP Nieuwsmedia bepleit een verdere professionalisering, met betrokkenheid van alle partijen die voor de veiligheid van journalisten relevant zijn.