Wet open overheid in afgezwakte vorm verder

De beoogde opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt aangepast. Dat zijn de initiatiefnemers GroenLinks en D66 overeengekomen met het kabinet.

Al in 2016 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan. Deze wet zou de transparantie van de overheid aanzienlijk bevorderen, onder andere door overheidsorganen te verplichten tot het bijhouden van een documentenregister.

De Eerste Kamer was echter kritisch over de wet. Senatoren uitten bezwaren over met name de kosten en de uitvoerbaarheid van de wet. De Woo haalde daarom nog niet de eindstreep.

Uitwerking regeerakkoord

In het regeerakkoord spraken de coalitiepartijen af met de initiatiefnemers van de Woo in overleg te treden hoe de doelen van de wet gerealiseerd zouden kunnen worden zonder de hoge kosten voor de organisatie en uitvoering die met de Woo gepaard gingen.

GroenLinks en D66 zijn met het kabinet nu een aanpassingswet overeengekomen, die vorige week bij de Tweede Kamer is ingediend.

Weinig verbetering in actieve openbaarmaking

Hoewel de initiatiefnemers betogen dat het doel van de wet in stand blijft, zwakt de aanpassingswet de Wet open overheid af. Het beoogde documentenregister dat bestuursorganen moesten gaan bijhouden, komt er bijvoorbeeld niet. Bovendien mogen overheden gefaseerd werk gaan maken van de actieve openbaarmaking van documenten.

De actieve openbaarmaking wordt voor bestuursorganen een inspanningsverplichting. In een meerjarenplan worden stappen opgenomen om de digitale ontsluiting van documenten te verbeteren. De minister van Binnenlandse Zaken zal de Tweede Kamer daar periodiek over informeren.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn blij met de aanpassingswet. NDP Nieuwsmedia is kritisch over de afzwakking en zal dat geluid laten horen in Den Haag.