Mediafederatie bezorgd over ontwerpadvies SER

De Mediafederatie is bezorgd over het gisteren uitgebrachte ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad. In dit advies op hoofdlijnen doen de sociale partners voorstellen die zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de uitgeefsector.

Rechtsvermoeden van werknemerschap

Wat de SER betreft gaat voor zelfstandigen die een vergoeding van minder dan 30 tot 35 euro per uur ontvangen een rechtsvermoeden van werknemerschap gelden. Het is dan aan de opdrachtgever om voor de rechter te beargumenteren waarom dat niet het geval zou zijn. Of daarvoor ook het bestaande toetsingskader wordt aangepast, is onduidelijk. Meer fundamenteel lijkt dit voorstel daarmee allerlei soorten zelfstandigen onder één noemer te brengen, waardoor de waardevolle inzet van freelancers kan worden bemoeilijkt.

Aard van de arbeidsrelatie

De Mediafederatie is het met de Raad eens dat uitwassen in de arbeidsmarkt moeten worden aangepakt. Het rapport van de commissie-Borstlap deed hier een aanzet voor. Het eerder door minister Koolmees voorgestelde minimumtarief voor zelfstandigen van 16 euro haalde het om allerlei redenen niet. Nu wordt opnieuw de oplossing gezocht in het verkapt stellen van een minimumtarief. Een tarief is echter geen geschikt criterium voor het kwalificeren van een arbeidsrelatie. Een arbeidsrelatie moet immers naar zijn aard beoordeeld worden. Andere oplossingen zoals goedgekeurde modelcontracten en het doorontwikkelen van de webmodule, doen meer recht aan de diversiteit van de arbeidsrelaties in de uitgeefsector.

Stem van zelfstandigen

In de uitgeefsector kiest een groot deel van de zelfstandigen bewust voor het ondernemerschap. Het is de Mediafederatie onduidelijk op welke manier de stem van deze groep zelfstandigen is betrokken in dit ontwerpadvies.

Het SER-advies ligt nu voor bij de verschillende achterbannen van de sociale partners. De Mediafederatie zal haar bezwaren, ook namens NDP Nieuwsmedia, via die weg verder uiteenzetten.