Wetsvoorstel BGL uitgesteld

Vandaag, 18 december 2014, is het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL) tot nader order uitgesteld.

In een procedurevergadering van de vaste Kamercommissie Financiën bleken de leden nog altijd zeer kritisch over dit voorstel.

Deze keer lag het accent op alternatieve oplossingen: diverse fracties wensen nader onderzoek naar alternatieven voor de BGL en webmodule. Sommigen willen ook daarover graag een advies van Actal. Een van de leden zinspeelde zelfs op het volledig intrekken van het wetsvoorstel, maar het is aannemelijker dat er een aangepast voorstel komt.

Een eventueel aangepast voorstel moet dan wél de gebruikelijke route volgen langs de Raad van State et cetera, zo benadrukte een aantal leden. De beoogde datum van inwerkingtreding van 1 juni 2015 wordt door deze ontwikkeling steeds minder haalbaar.

Gisteren is de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel BGL gepubliceerd, waarin staatssecretaris Wiebes antwoord geeft op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer.