Uitbetaling royalty’s en btw

Zijn uitbetalingen van royalty’s wel of niet belast met btw? Moet er omzetbelasting worden betaald?

Royalty’s zijn vergoedingen voor het gebruik van geestelijk eigendom (tekst, muziek, illustraties en/ of afbeeldingen). Dient deze vergoeding belast of onbelast plaats te vinden?

Bij omzetbelasting wordt eerst de vraag gesteld of er een vergoeding wordt ontvangen of verstrekt voor een prestatie in het economisch verkeer. Is dit het geval, dan is de opbrengst of vergoeding belast.
Vervolgens kan de vraag worden gesteld of deze belasting al dan niet is vrijgesteld. Dan hoeft geen omzetbelasting te worden berekend. Is er geen vrijstelling, dan dient btw te worden berekend, waarvan het percentage 19, 6 of 0 kan zijn.

Royalty’s zijn bijna altijd belast, omdat er sprake is van een prestatie in het economisch verkeer.

Voor de omzetbelasting zijn royalty’s onbelast indien er geen tegenprestatie wordt geleverd voor de vergoeding.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de bezitter van het auteursrecht, de auteur of de uitgever, geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van zijn werk (zoals bij de leenvergoedingen van bibliotheken of bij een uitgegeven werk dat zonder toestemming tegen een zogenaamde billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen in bloemlezingen en dergelijke die zijn bestemd voor het onderwijs of een wetenschappelijk doel).

Over deze vergoedingen hoeft dus geen btw berekend te worden. Royalty’s die belast zijn, kunnen zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting.

In de Wet op de omzetbelasting is een aantal vrijstellingen opgenomen, waaronder de vrijstelling voor de categorie ‘sport, maatschappij, sociaal-cultureel, media en onderwijs’. In deze categorie vallen onder anderen schrijvers en journalisten. Auteurs zijn dus vrijgesteld van de omzetbelasting over de opbrengsten van hun schrijverschap.

Kenmerkend voor de dienst van een schrijver is op basis van de omzetbelasting ‘het vervaardigen van manuscripten, die de basis vormen voor de verspreiding van zijn gedachtegoed in papieren vorm of op elektronische wijze’.

Separaat meldt de Belastingdienst hierover nog, dat ‘vertalers van boeken, verhalen, filmscenario’s en dergelijke gelijkgesteld kunnen worden met de schrijver van het oorspronkelijke werk’. Het maken van reclameteksten (waaronder bijvoorbeeld een zogenaamde advertorial) valt niet onder de vrijstelling.

Reclame die in verhulde vorm wordt gepresenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een wetenschappelijk onderzoek, interview of artikel, wordt ook gezien als reclameboodschap.

Van een vrijstelling voor de omzetbelasting is evenmin sprake indien aan iemand vergoedingen worden verstrekt voor het gebruik van geestelijk eigendom van iemand anders. Op het moment dat iemand de rechten bijvoorbeeld geërfd of gekocht heeft, of de rechten zijn overgedragen aan een rechtspersoon, dan zijn deze royaltyvergoedingen wel belast voor de omzetbelasting. De vrijstelling geldt dan niet.

Deze vrijstelling geldt alleen wanneer een schrijver zijn of haar eigen rechten exploiteert. De exploitatie van het auteursrecht door uitgevers is daarom ook niet vrijgesteld.

Royalty’s voor illustraties en foto’s worden niet expliciet in de Wet op de omzetbelasting genoemd. Deze zijn dus evenmin vrijgesteld voor de omzetbelasting. In de meeste gevallen is hier sprake van 19% omzetbelasting.