Tweede Kamer stemt in met Wet open overheid

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet open overheid (Woo), die de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet vervangen.

Het initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) heeft als doel om de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie te bevorderen en het recht van burgers op toegang tot publieke informatie te verankeren.

Toezicht op naleving

Een adviescollege dat toezicht gaat houden op de naleving van de regels over publieke informatie moet de openheid van de overheid vergroten.

‘Beleidsopvattingen’ openbaar

Daarnaast moeten persoonlijke beleidsopvattingen voortaan openbaar worden gemaakt. Deze informatie mag worden geanonimiseerd. Deze maatregel moet het veelvuldig beroep op de bestaande uitzonderingsgrond een halt toeroepen.

Beslistermijn verkort

De termijn waarbinnen een bestuursorgaan moet beslissen over het verzoek om informatie wordt verkort tot zes weken.

Geen terugwerkende kracht

Een amendement van Kamerleden Joost Sneller (D66) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) dat beoogde documenten met terugwerkende kracht onder een Woo-verzoek te laten vallen, werd verworpen.

Bedrijfsgegevens concurrentiegevoelig

Voor de openbaarmaking van bedrijfs- en fabricagegegevens wordt uit concurrentieoverwegingen een weigeringsgrond geïntroduceerd. In de huidige Wob is zijn deze gegevens niet expliciet uitgesloten.

Stap naar verdere openheid

De Open State Foundation, de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren en NDP Nieuwsmedia zien de wet als een stap in de richting van een meer open overheid.