NDP Nieuwsmedia steunt verbetersuggesties voor Wet open overheid

NDP Nieuwsmedia heeft samen met enkele andere journalistieke organisaties in een brief aan de Tweede Kamer verbeteringen voorgesteld voor het wetsvoorstel open overheid (Woo).

De Woo, die Wet openbaarheid van bestuur moet opvolgen, wordt op 29 oktober in de vaste commissie Binnenlandse Zaken besproken.

NDP Nieuwsmedia zet zich samen met het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), de Open State Foundation (OSF) en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) in voor een meer transparante (semi-)overheid.

‘Het vertrouwen in politiek en bestuur staat onder druk. Met een goede Woo kunnen de controlerende en participerende functies van media en maatschappij worden versterkt,’ stelt de coalitie.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is inmiddels dertig jaar oud en kan niet meer mee in de huidige informatiesamenleving. De Wob voldoet niet aan het Verdrag van Tromsø uit 2009. Nederland staat wereldwijd op de 73e plaats van de Right To Information (RTI) Rating die weergeeft hoe goed de toegang tot publieke informatie is geregeld.

De ondertekenaars van de brief vinden de Woo een stap in de goede richting. Ze prijzen het uitgangspunt dat ‘een open overheid’ de grondhouding moet zijn en dat de overheid informatie moet delen waarvoor burgers al hebben betaald.

De coalitie stelt zes verbeterpunten voor:

  1. Betrek maatschappelijke en mediaorganisaties bij het Woo-adviescollege.
  2. Dwing digitale standaarden voor informatieontsluiting af via het Forum Standaardisatie.
  3. Neem een transparantieregister op in de wet. Het eerdere idee van een bestandenregister heeft het niet gehaald. Op zijn minst is een register op dossier- of thema-niveau noodzakelijk om inzichtelijk te maken over welke soort data Nederlandse overheden beschikken.
  4. Stel een onafhankelijke ‘informatiecommissaris’ aan die als een soort ombudsman kan optreden bij geschillen tussen burger of journalist en overheid.
  5. Halveer de beslistermijn voor informatieverzoeken.
  6. Het aantal (semi-) overheidsorganisaties dat onder de Woo valt moet worden uitgebreid.