Minister verdedigt aanscherping nieuwedienstentoets

De rol voor de ACM in het beoordelen van de markteffecten van nieuwe diensten van de publieke omroep verbetert de procedure, betoogt minister Slob (Media).

In november stelde de Tweede Kamer schriftelijke vragen over het wetsvoorstel dat de nieuwedienstentoets aanscherpt. In de beantwoording die de minister nu naar de Kamer heeft gestuurd, benadrukt hij de verbetering van de toets op korte termijn te willen doorvoeren.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit toezeggingen die al in 2016 aan de Kamer zijn gedaan. Toen werd aangekondigd de ACM de wettelijke taak te geven voortaan de markteffecten van nieuwe en gewijzigde diensten van de publieke omroep in kaart te laten brengen.

Aanscherping geen belemmering voor slagvaardigheid

Een aantal Kamerleden uitte zorgen over de gevolgen van de aangescherpte toets voor de slagvaardigheid van de publieke omroep. In zijn antwoorden toont de minister aan dat het analyseren van de markteffecten geen vertraging oplevert voor de publieke omroepen.

De huidige procedure mag maximaal zes maanden in beslag nemen. Die termijn blijft in de aangescherpte variant ongewijzigd.

De minister verwacht dat de aanscherping en verduidelijking juist tot een meer efficiënte procedure leidt. Omdat de publieke omroepen betere aanvragen zullen indienen en belanghebbenden daar gedetailleerder op kunnen reageren, zullen de ACM, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media over meer informatie beschikken om hun analyses en adviezen op te stellen.

Regionale publieke omroepen

De aangescherpte procedure gaat ook gelden voor regionale publieke omroepen. Voordat regionale omroepen nieuwe aanbodkanalen kunnen starten, moeten ook zij de instemming van de minister vragen. Het in kaart brengen van de markteffecten door de ACM is daarbij echter geen verplichting, maar een bevoegdheid van de minister.

Rechtstreekse oneerlijke concurrentie

De minister verwacht dat de omvang en complexiteit van de markteffecten bij een regionaal aanbodkanaal geringer zijn. De analyse van de ACM is in de regionale situatie daarom geen verplicht onderdeel.

NDP Nieuwsmedia deelt die verwachting van de minister niet. Omdat de twee grote publieke en private nieuwsmedia op regionaal niveau nog directer met elkaar concurreren om hetzelfde publiek dan landelijke media op landelijk niveau doen, is de relatieve impact van het aanbod van de publieke op de private partij nog groter.

Tweede Kamer weer aan zet

Half maart zal de Tweede Kamer besluiten over de verdere parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.