NDP Nieuwsmedia: ‘Stel meer overheidsinformatie actief beschikbaar’

NDP Nieuwsmedia sprak op 31 oktober op een bijeenkomst van het ministerie van Binnenlandse Zaken over actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

Tijdens de bijeenkomst, waar journalisten en vertegenwoordigers van mediabedrijven vertegenwoordigd waren, werd duidelijk dat journalisten behoefte hebben aan bruikbare datasets.
Door overheidsinformatie actief beschikbaar te stellen, zullen nieuwe producties ontstaan en kunnen bestaande producties worden onderbouwd of gecheckt.

Wob functioneert onvoldoende

Overheidsorganen laten het vaak afweten als het gaat om een adequate afhandeling van verzoeken van journalisten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Vaak duurt de afhandeling lang en wordt te veel informatie onleesbaar gemaakt. Dat belemmert journalisten in hun werk.

NDP Nieuwsmedia vindt dat overheidsorganen informatie sneller en beter actief beschikbaar moet stellen. Openbaarheid van bestuur en een open houding van de overheid zijn belangrijk voor de media en het functioneren van de democratie.
Nederland kan een voorbeeld nemen aan de efficiënte praktijk in Scandinavische landen.

Overheidsorganen lijken te werken volgens het credo ‘niets is openbaar, tenzij’. Dit uitgangspunt zou moeten veranderen in ‘alles is openbaar, tenzij’.
Met publiek geld gefinancierde informatie en producties dienen volgens NDP Nieuwsmedia openbaar te zijn, tenzij zwaarwegende belangen als privacy of veiligheid van staat zich daartegen verzetten.

Actieplan Open overheid

Nederland voert momenteel het tweede Actieplan Open overheid uit. Dit actieplan met loopt tot medio 2018. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties start dit najaar met het ontwikkelen van het een nieuw actieplan.
Dit actieplan staat los van de Wob en het voorstel van de Wet open overheid (Woo).

Leden van NDP Nieuwsmedia kunnen via www.open-overheid.nl meedenken over het nieuwe actieplan.