NDP Nieuwsmedia reageert op wetsontwerp markttoets

Wetsontwerp verbetert de procedure voor nieuwe diensten van de NPO aanzienlijk, vinden brancheorganisaties NDP Nieuwsmedia en VCO Nederland.

Het door staatssecretaris Dekker (Media) ter consultatie voorgelegde wetsontwerp legt vast dat de ACM voortaan de markteffecten van nieuwe en significant gewijzigde diensten van de publieke omroepen in kaart brengt.

Onevenredige marktverstoring door de publieke omroepen moet daarmee worden voorkomen, omdat de publieke meerwaarde van een dienst op moet wegen tegen de verwachte marktverstoring die de dienst zal veroorzaken.

Aanscherping nieuwedienstenprocedure

Het wetsontwerp volgt op een internationale vergelijking die Dekker in 2015 liet uitvoeren. Daaruit bleek onder meer dat de markteffecten van nieuwe activiteiten van de NPO onvoldoende onderzocht worden. Het kabinet wil dit dus ondervangen door de ACM bij nieuwe of gewijzigde diensten om een markteffectenanalyse te vragen.

Zeven concrete suggesties om nieuwedienstenprocedure te verbeteren

In de reactie doen NDP Nieuwsmedia en VCO Nederland, de brancheorganisatie van commerciële omroepen, zeven concrete suggesties.

Zo wijzen zij op de noodzaak dat marktpartijen op eigen initiatief een onderbouwd verzoek moeten kunnen indienen om een goedkeuringsprocedure te starten voor een specifieke dienst van de publieke omroep.
De staatssecretaris had die wijziging eerder al aan de Tweede Kamer meegedeeld, maar in het wetsontwerp komt deze verbetering onvoldoende tot uitdrukking.

Ook verdient de keuze om de markteffecten van activiteiten van regionale omroepen niet automatisch door de ACM te laten inventariseren heroverweging.
Juist nu de staatssecretaris onderzoek laat doen naar de lokale en regionale journalistiek, dienen markteffecten van de regionale publieke omroepen op het regionale journalistieke ecosysteem in kaart te worden gebracht.

Deze en andere suggesties zijn te lezen in de gezamenlijke consultatiebijdrage van NDP Nieuwsmedia en VCO Nederland.

Reactie NPO

Waar NDP Nieuwsmedia de betrokkenheid van de ACM beschouwt als verbetering om de discussie over marktverstoring zo objectief mogelijk te voeren, kiest de NPO in haar reactie stevige bewoordingen om afstand te nemen van de verbeterde procedure. Volgens de NPO “biedt de procedure marktpartijen volop gelegenheid zand in de raderen te strooien”.

Daarnaast eist de NPO extra financiële middelen van het kabinet voor de menskracht die nodig is om aanvragen voor nieuwe diensten goed te kunnen onderbouwen.

Indiening Tweede Kamer

De consultatie sloot op 25 augustus. Het is nog onbekend wanneer het uiteindelijke wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.