Europees Hof voor de Rechten van de Mens: ‘Wob is een grondrecht’

Journalisten, ngo’s, academici en andere ‘public watchdogs’ kunnen voortaan het EVRM inroepen om toegang tot overheidsdocumenten te krijgen.

De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) besloot in een arrest van 8 november dat toegang tot overheidsdocumenten een grondrecht is.

Naast het recht tot het uiten, verspreiden of ontvangen van opinies en informatie, valt ook het recht op toegang tot overheidsinformatie onder de vrijheid van meningsuiting.
Journalisten en andere ‘public watchdogs’ kunnen dit grondrecht effectief afdwingen. Het recht op toegang tot overheidsinformatie geldt niet voor eenieder.

In Nederland is het recht op toegang tot overheidsinformatie al verankerd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Arrest zal leiden tot minder weigeringen informatieverzoeken

Alleen bij zwaarwegende maatschappelijke belangen mogen overheden informatieverzoeken weigeren.

Als een journalist om overheidsinformatie verzoekt, is het belang van bescherming van persoonsgegevens of privacy voor overheden niet meer voldoende om toegang tot deze informatie te weigeren.