Mogelijk toch Europese regels voor nieuwssites met video’s

Als samenhang tussen video’s en geschreven journalistiek ontbreekt, kunnen nieuwssites onder de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD) vallen.

In dat geval is er sprake van een audiovisuele mediadienst en zijn regels uit de AVMD-richtlijn van toepassing. Dat stelt het Europese Hof van Justitie in een arrest over de website van de Oostenrijkse Tiroler Tageszeitung.
Met zijn uitspraak wil het Europees Hof voorkomen dat een ongelijk speelveld ontstaat tussen sectoren die vergelijkbare diensten aanbieden.

De AVMD-richtlijn is bedoeld om consumenten, in het bijzonder minderjarigen, te beschermen. Er zijn vereisten in neergelegd die audiovisuele mediadiensten in acht moeten nemen over onder meer reclame en sponsoring. Ook geldt een meldingsplicht bij de mediatoezichthouder.

Uitspraak tegenstrijdig aan conclusie Advocaat Generaal

Met zijn uitspraak gaat het Europees Hof in tegen de conclusie van Advocaat Generaal Szpunar. Hij stelde in juli dat video’s op nieuwssites geen audiovisuele mediadiensten zijn. Video’s op nieuwssites zouden nieuwsberichten en foto’s slechts aanvullen.
Bovendien zou de uitzondering die de AMVD-richtlijn maakt voor elektronische versies van kranten ook van toepassing zijn op video’s die inhoudelijk losstaan van nieuwsberichten.

Uitspraak vanwege Oostenrijkse prejudiciële vragen

De Oostenrijkse Tiroler Tageszeitung publiceert op haar website naast journalistieke artikelen ook nieuwsvideo’s. De Oostenrijkse mediatoezichthouder vond dat de nieuwssite onder zijn toezicht diende te staan. De krant betwistte dit.

De Oostenrijkse bestuursrechter kon op basis van de definities in de AMVD-richtlijn niet beoordelen of de nieuwsvideo’s audiovisuele diensten zijn en stelde prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Het Europees Hof beargumenteert in het arrest, op vergelijkbare wijze als de Oostenrijkse mediatoezichthouder eerder deed, dat het videosubdomein op de nieuwssite inderdaad een audiovisuele dienst is.

Geen verandering Nederlandse situatie nieuwssites

Na eerste analyse van het arrest door NDP Nieuwsmedia lijkt het toezicht van het Commissariaat voor de Media in lijn met de uitleg van het Europees Hof.
Videosecties van nieuwssites die voldoen aan de criteria uit de beleidsregels voor ‘commerciële mediadiensten op aanvraag’, dienen te worden geregistreerd bij het Commissariaat.