Wetsvoorstel Hergebruik van overheidsinformatie schiet tekort

De Tweede Kamer heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schriftelijke vragen over het wetsvoorstel Hergebruik van overheidsinformatie gesteld.

Het wetsvoorstel voldoet niet aan de Europese richtlijn en is niet functioneel voor journalisten.

Journalisten hebben overheidsinformatie nodig om hun vak te kunnen uitoefenen. Zij creëren publieke meerwaarde op basis van bestaande overheidsinformatie.
Dit ligt in lijn met het doel van de Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie en het wetsvoorstel: het stimuleren van de markt voor op overheidsinformatie gebaseerde producten en diensten.

De Kamer wijst op enkele zwakke punten van het wetsvoorstel, zonder overigens expliciet te stellen dat het wetsvoorstel minder waarborgen bevat dan de richtlijn voorschrijft.

Herzieningsprocedure ontbreekt

De VVD vraagt naar de bezwaar-en beroepsmogelijkheden binnen het wetsvoorstel. De richtlijn vereist dat er na elke beslissing een mogelijkheid tot herziening door een onpartijdige instantie bestaat.

Bovendien mag geen afbreuk worden gedaan aan andere rechtsmiddelen die indieners van verzoeken ter beschikking staan. Deze waarborgen komen niet terug in het wetsvoorstel. Een herzieningsprocedure dient in de wet te worden opgenomen.

Wetsvoorstel bevat geen pressiemiddelen

In dit wetsvoorstel is de welwillendheid van de met een publieke taak belaste instelling de bepalende factor om snel informatie te delen. Een trage afhandeling van een verzoek blijft voor de instelling zonder consequenties.

D66 en GroenLinks vragen dan ook naar toepassing van de dwangsom op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en op deze wet.

NDP Nieuwsmedia is van mening dat als geen van de weigergronden van toepassing is, de informatie direct gedeeld kan worden. Zelfs een termijn van vier weken is onnodig lang.

Exacte reikwijdte is onduidelijk

De leden van de VVD, PvdA en CDA wijzen op de onduidelijke reikwijdte van het wetsvoorstel, bijvoorbeeld in relatie tot de Wob.

NDP Nieuwsmedia vraagt zich af of journalisten een beroep op de nieuwe wet zullen doen. Voor bestuursorganen die onder de Wob vallen, lijkt de Wob een dwingender instrument. Voor instellingen die niet onder de Wob vallen, is de wet in veel gevallen niet functioneel wegens het ontbreken van een pressiemiddel en een herzieningsprocedure.