Wetsvoorstel markttoets ingediend bij Tweede Kamer

Minister Slob (Media) heeft vandaag het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat de procedure voor nieuwe diensten van de publieke omroep aanscherpt.

Om de pluriformiteit in het medialandschap te behouden, schrijft de Europese Omroepmededeling sinds 2009 een toets voor. In deze toets moet de publieke waarde van een nieuwe dienst van de publieke omroep enerzijds worden afgezet tegen de verwachte effecten op de markt anderzijds. Dat voorkomt dat de publieke omroep diensten start die te weinig publieke meerwaarde bieden of tot onevenredige marktverstoring leiden.

Huidige procedure schoot tekort
In de huidige Nederlandse procedure ontbreekt echter een systematische analyse van de marktverstoring die nieuwe diensten van de publieke omroep met zich meebrengen. NDP Nieuwsmedia heeft daar sinds de totstandkoming van de procedure in 2009 voortdurend op gewezen.

Op verzoek van de Tweede Kamer liet de voorganger van minister Slob een grondige analyse uitvoeren naar de praktijk in andere lidstaten. De minister stelt nu voor om de ACM een wettelijke taak te geven bij het analyseren van de markteffecten.

NDP Nieuwsmedia juicht wetsvoorstel toe
Met de betrokkenheid van de ACM is beter gegarandeerd dat onwenselijke marktverstoring wordt meegewogen in de besluitvorming van de minister om al dan niet goedkeuring te verlenen aan nieuwe diensten van de publieke omroep. NDP Nieuwsmedia juicht de wetswijziging daarom toe. Ook in andere wijzigingen, zoals een extra inspraakmoment voor marktpartijen en de wettelijke verankering van de procedure, kan NDP Nieuwsmedia zich vinden.

De Tweede Kamer zal de behandeling van het wetsvoorstel op korte termijn starten.