Europese Commissie presenteert voorstel om btw-stelsel grondig te herzien

Het voorstel van de Europese Commissie heeft tot gevolg dat verder uitstel dreigt voor de btw-verlaging voor e-publicaties.

De Europese Commissie presenteerde vandaag nieuwe regels om lidstaten meer flexibiliteit te geven bij het vaststellen van btw-tarieven.
Nu zijn lidstaten nog gebonden aan strikte regels, waardoor lidstaten nauwelijks ruimte hebben om zelf te bepalen welk btw-tarief op specifieke producten of diensten van toepassing is.

Mogelijkheid tot meer verlaagde tarieven

Het voorstel geeft lidstaten de mogelijkheid om nieuwe verlaagde btw-tarieven te introduceren. Ook een tarief onder het huidige minimum van 5 procent is mogelijk, evenals een nultarief.
Dit creëert de mogelijkheid om bijvoorbeeld journalistieke producten tegen het nultarief te belasten.

De Europese Btw-richtlijn schrijft nu nog een minimum voor van 5 procent btw. Onder andere België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk kennen van oudsher een btw-nultarief voor dagbladen. Deze landen bedongen bij de totstandkoming van de Btw-richtlijn een uitzondering op het minimumtarief.
In de toekomst zou elke lidstaat dit type beleidskeuzes weer zelf kunnen maken.

Ter vervanging van de huidige lijst waarin goederen en diensten zijn opgenomen die tegen een verlaagd btw-tarief mogen worden belast, wil de Commissie juist een zwarte lijst introduceren met producten waarop altijd het standaardtarief van toepassing is.
Voorbeelden van producten en diensten op de zwarte lijst zijn wapens, tabak en kansspelen.

Trage besluitvorming

Aanpassing van de Europese Btw-richtlijn vereist unanieme instemming van de Raad van Ministers. De hervorming van het btw-stelsel kan daarom jaren in beslag nemen. Bovendien is de kans groot dat de Raad substantiële wijzigingen aanbrengt in het voorstel.
Het Europees Parlement wordt bij deze wijzigingsvoorstellen slechts geraadpleegd.

Verlaging btw digitale journalistiek verder uit zicht

Het voorstel uit december 2016 dat het verlaagde btw-tarief mogelijk maakt voor e-publicaties, stuit nog steeds op een blokkade van Tsjechië. De kans is reëel dat dit kleine btw-voorstel voor e-publicaties opgaat in de behandeling van het veelomvattende herzieningsvoorstel. Daarmee zou een verlaging van de btw op digitale journalistiek nog verder uit zicht raken.