Europees Parlement presenteert eerste amendementen uitgeversrecht

De CULT-commissie van het Europees Parlement wil het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe auteursrechtrichtlijn verduidelijken.

De Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT-commissie) van het Europees Parlement presenteerde gisteren een conceptrapport met ingediende amendementen over het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe Auteursrechtrichtlijn.

Amendementen uitgeversrecht

In september stelde de Europese Commissie nieuwe Auteursrechtrichtlijn voor. Dit voorstel bevat een naburig recht voor nieuwsuitgevers om bij te dragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.
NDP Nieuwsmedia en de Europese uitgeversorganisaties, waaronder News Media Europe, steunen dit voorstel van harte.

De CULT-commissie stelt amendementen voor om het uitgeversrecht in bepaalde gevallen van toepassing te verklaren op het gebruik van korte tekstfragmenten (snippets). Ook stelt de CULT-commissie voor om het uitgeversrecht te beperken tot commercieel gebruik en wil zij de beschermingsduur van twintig tot drie jaar verlagen.

Vrijheid van panorama

In het conceptrapport stelt de CULT-commissie een amendement voor om vrijheid van panorama in een nieuw artikel van de voorgestelde Auteursrechtrichtlijn op te nemen.
Het Europees Parlement sprak zich eerder ook al uit voor wettelijke geregelde panoramavrijheid.

Vrijheid van panorama houdt in dat toestemming van rechthebbenden niet vereist is om foto’s van kunstwerken of gebouwen in de openbare ruimte voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Vervolgstappen

De Commissie Juridische zaken van het Europees Parlement (JURI-commissie) werkt momenteel ook aan een conceptrapport met amendementen over het voorstel voor de nieuwe Auteursrechtrichtlijn. Dit conceptrapport op 6 maart worden gepresenteerd. Enkele weken later zal de JURI-commissie hier zelf over stemmen.

De CULT-commissie stemt op 4 mei eerst zelf over de door de leden van de commissie ingediende amendementen.
Daarna zal het Europees Parlement de definitieve rapporten van de CULT-commissie en de JURI-commissie plenair behandelen.

Ook de Europese Raad behandelt het voorstel voor de nieuwe Auteursrechtrichtlijn momenteel.

Als het Europees Parlement en de Europese Raad het voorstel hebben behandeld, gaan zij in onderhandeling met de Europese Commissie.
Nadat de drie Europese Instellingen met elkaar tot een finaal akkoord zijn gekomen, zal de richtlijn in de lidstaten worden geïmplementeerd.