Kamer start behandeling van wijziging Mediawet

De kleinere rol voor omroepen, de toegenomen macht van de NPO en de opening van het publieke bestel wekken de argwaan van oppositiepartijen.

De mediawoordvoerders van de Tweede Kamerfracties hebben staatssecretaris Sander Dekker (Media) schriftelijke vragen gesteld over de wijziging van de Mediawet, die hij onlangs bij de Tweede Kamer indiende. Het doel van de wetswijziging is om het publieke mediabestel te moderniseren en toekomstbestendig te maken.

Door de voorgestelde wetswijziging zal de NPO voortaan de koers van de gehele publieke omroep bepalen en bewaken. Die verandering gaat ten koste van de zelfstandigheid van de omroepen. De oppositiepartijen zijn daar kritisch over.

Publieke taken voor commerciële omroepen

De leden van het CDA vragen Dekker naar de mogelijkheid om ook commerciële omroepen publieke taken te laten uit te voeren. Het CDA noemt het voorbeeld van de Britse commerciële zender ITV, die een publieke taak uitvoert.
Deze gedachte is in lijn met het onderzoek ‘Nieuws en markt’ van SEO Economisch onderzoek.

Innovatie niet noodzakelijk in taakopdracht

Innovatie van het media-aanbod zal in de toekomst nadrukkelijker deel uitmaken van de taakopdracht van de publieke omroep. De leden van de VVD vragen Dekker naar de noodzaak hiervan. Zij stellen dat innovaties voornamelijk tot stand komen dankzij marktpartijen.

Onafhankelijkheid publieke nieuwsvoorziening ter discussie

Dekker omschrijft de publieke nieuwsvoorziening als onderscheidend omdat deze onafhankelijk is. Hiermee suggereert hij dat commerciële nieuwsmedia minder onafhankelijk zijn. De leden van de VVD en D66 vragen Dekker naar redenen waarom het NOS Journaal onafhankelijker zou zijn dan commerciële nieuwsmedia, zoals RTL Nieuws.

Ook vraagt de VVD of de regering vindt dat commerciële partijen ook een objectieve nieuwsvoorziening kunnen verzorgen.

Ontbreken markttoets nieuwe diensten

Vorig jaar pleitte D66-Kamerlid Kees Verhoeven voor een steviger toets voor nieuwe diensten van de publieke omroep, met een belangrijke rol voor de ACM bij het inventariseren van de marktimpact. Dekker zegde toen toe de Nederlandse markttoets voor nieuwe diensten aan een internationale vergelijking te onderwerpen.

De leden van D66 markeren dat de wijziging van deze toets ontbreekt in dit wetsvoorstel. D66 vraagt daarvoor een verklaring.

Opening omroepbudget moet dwingender

Hoewel het wetsvoorstel de mogelijkheden voor externe partijen vergroot om producties te maken binnen het publieke bestel, ontbreekt een minimumverplichting voor deze opening.
Omdat de leden van D66 vrezen dat er in de praktijk weinig zal veranderen, vragen zij naar de garanties voor het daadwerkelijk inzetten van budget voor programma’s van externe producenten.

De staatssecretaris zal de vragen van de Kamer op 17 september beantwoorden. Voor het herfstreces zal een debat over het wetsvoorstel plaatsvinden.