Regering onderbouwt standpunt over Europese bevoegdheden mediabeleid

De Nederlandse regering ziet geen aanleiding om de bevoegdheden van de EU op te rekken ter wille van mediavrijheid en -pluriformiteit.

Dat standpunt verdedigt de regering in haar bijdrage aan de consultatie van de Europese Commissie over het rapport van de High Level Group on Media Freedom and Pluralism.

In het afgelopen halfjaar uitten Nederlandse bewindspersonen op verschillende momenten hun kritiek op de plannen voor Europese regulering van de pers. In de gisteren gepubliceerde bijdrage aan de consultatie van de Europese Commissie heeft de regering haar standpunt nader onderbouwd.

Geen extra bevoegdheden

De Nederlandse regering ziet geen aanleiding om de bevoegdheden van de EU op te rekken, zoals de High Level Group aan de Europese Commissie had geadviseerd. De EU heeft slechts een aanvullende rol. Zij dient mediavrijheid en -pluralisme mee te wegen bij het maken, uitvoeren en handhaven van regels voor de interne markt.

Dat betekent dat Nederland niets wil wijzigen aan de bestaande situatie.

One size fits all voldoet niet

‘De keuze om lidstaten aan het roer te houden, is niet alleen ingegeven door de bestaande taakverdeling’, zo schrijft staatssecretaris Dekker namens de regering.

‘Het functioneren van de media en van mediatoezicht is sterk verweven met politieke en bestuurlijke tradities en met de economische situatie in een land. Die complexe werkelijkheid laat zich niet vangen in een blauwdruk, een one size fits all. Wat werkt in het ene land, is problematisch in een ander land. En wat er op papier staat is één ding, de praktijk is soms anders; slechter, maar ook beter.’

Dwingende benadering onwenselijk

Veel aanbevelingen uit het adviesrapport van de High Level Group zouden leiden tot overheidsinterventies in de pers. Daartegen is de Nederlandse regering fel gekant. Het zou een kwaadwillende overheid een extra instrument geven om media in de door haar gewenste (redactionele) richting te sturen.

Verder dan het aanmoedigen van goede zelfregulering wil de regering daarom niet gaan.

Welkom standpunt

NDP Nieuwsmedia verwelkomt de duidelijke stellingname van de regering. In de visie van de regering blijven de bevoegdheden van de EU op het terrein van media tot een minimum beperkt. Dat juicht de sector toe.

Knellende EU-wetgeving

Toch is veel Europese wetgeving, reeds bestaand of op dit moment in voorbereiding, knellend voor de Nederlandse pers. Dan gaat het niet om mediabeleid, maar wel om EU-wetgeving die de Nederlandse journalistiek raakt.

Voorbeelden zijn de Verordening Dataprotectie (onvoldoende waarborg voor gebruik van data voor journalistieke doeleinden) en de rigide Btw-richtlijn (innovatie van nieuwsmedia wordt belemmerd door ongelijke btw-tarieven print en digitaal). Ook op die terreinen zou de regering zich moeten inzetten voor een pluriforme en onafhankelijke pers.