Kabinet wil EU-mediawetgeving voorkomen

Eventuele regulering van vrijheid en pluralisme van de media moet een nationale aangelegenheid blijven.

Dat is de inzet van het Nederlandse kabinet richting Brussel. Uit de zogenaamde ‘subsidiariteitsexercitie’ van het kabinet blijkt dat mediapluralisme op de vorige week gepubliceerde lijst van nationale aangelegenheden staat.

Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan voorstellen te doen voor de overdracht van beleidsterreinen aan nationale overheden. Daartoe heeft het kabinet geïnventariseerd welke beleidsterreinen het beste op nationaal in plaats van Europees niveau gereguleerd kunnen worden. Vrijheid en pluralisme van de media is één van die beleidsterreinen.

Europese discussie

Eerder dit jaar publiceerde een onafhankelijke expertgroep, ingesteld door Eurocommissaris Kroes, het rapport ‘A free and pluralistic media to sustain European democracy’ dat vergaande aanbevelingen bevatte voor Europese mediaregulering.

Zo adviseerde de expertgroep toezichthouders de bevoegdheid te geven journalistieke media boetes op te kunnen leggen en iemand zijn of haar journalistieke status te kunnen ontnemen. De expertgroep vond bovendien dat de Europese Unie zich meer bevoegdheden op het terrein van media zou moeten toe-eigenen.

De laatste jaren gaan er meer stemmen op om de pers vanuit Europa te reguleren.

Nederlandse inzet

Staatssecretaris Dekker (Media) en minister-president Rutte deelden de Tweede Kamer begin dit jaar mee dat het kabinet kritisch staat tegenover de aanbevelingen voor Europese regulering van de pers. In de ‘lijst van actiepunten’ die minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vorige week naar de Eerste Kamer heeft gestuurd, is dat standpunt nu geformaliseerd.

Nederland wil op dit terrein geen EU-wetgeving, zo schrijft Timmermans. Eventuele andersoortige initiatieven van de Europese Commissie op het terrein van media zullen door Nederland zeer kritisch worden bezien. Nieuwe initiatieven zullen in ieder geval getoetst worden op de effecten op de vrijheid van meningsuiting.

NDP Nieuwsmedia blij met inzet kabinet

De private nieuwssector is blij met de Nederlandse inzet. Onafhankelijke journalistiek is niet gebaat bij overheidsregulering, Europees noch nationaal. De vergaande aanbevelingen zouden in Nederland een aantasting van de persvrijheid betekenen.

Lidstaten met een andere traditie op het gebied van onafhankelijke journalistiek zijn in Brussel vaak aanleiding voor nieuwe wetgevingsvoorstellen. Op nationaal niveau kunnen die initiatieven echter contraproductief uitpakken. Mediabeleid dient daarom een nationale aangelegenheid te blijven.