Markteffecten nieuwe diensten publieke omroep onvoldoende onderzocht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft nagelaten de markteffecten van vier nieuwe diensten van de publieke omroep grondig te onderzoeken.

De Amsterdamse rechtbank vernietigde op 24 december 2010 het ministeriële besluit tot goedkeuring van deze diensten. Daarmee stelt de rechtbank de brancheverenigingen van dagbladuitgevers (NDP), commerciële omroepen (VESTRA) en commerciële radio (VCR) in het gelijk

Het bezwaar van NDP, VESTRA en VCR richtte zich tegen de toestemming van de minister aan de publieke omroep voor het aanbieden van Uitzending Gemist op bestelling, interactieve servicemenu’s op digitale televisieplatforms, content op mobiele platforms en twaalf radiothemakanalen.

De minister verleende goedkeuring zonder zelf onderzoek te doen naar de marktverstorende effecten van de nieuwe diensten. Volgens de marktpartijen was de goedkeuring daarom in strijd met een beschikking van 26 januari 2010 van de Europese Commissie.

Deze beschikking legt de Nederlandse minister van OCW de verplichting op bij het goedkeuren van nieuwe diensten van de publieke omroep de belangen van de commerciële media zorgvuldig mee te wegen, via een zogenaamde ex ante markttoets.

De rechtbank stelt de marktpartijen nu in het gelijk en oordeelt dat de minister wel degelijk zelf onderzoek moet doen naar de negatieve effecten van zijn besluiten op de markt en marktpartijen.
Daartoe moet de minister in de komende maanden een ex ante markttoets instellen, waarmee de nieuwe diensten alsnog getoetst dienen te worden.

Ontwikkeling ex ante markttoets van belang

De brancheverenigingen NDP, VESTRA en VCR zijn verheugd over de rechterlijke uitspraak. Zij zijn bereid in overleg te treden en hun expertise beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de ex ante markttoets.

De marktpartijen benadrukken het belang van een zorgvuldige belangenafweging door de overheid. Commerciële media ondervinden op steeds meer terreinen concurrentie van de publieke omroep. De concurrentievervalsing die hier mee gepaard gaat, remt initiatieven uit de marktsector.

Alleen bij een gelijk speelveld, waarop marktpartijen op een eerlijke wijze kunnen concurreren, kan een pluriform en hoogwaardig medialandschap blijven bestaan.