Investeringen in dagbladredacties op peil gebleven

De krantenredacties zijn bij de kostenreducties van de afgelopen jaren ontzien. Dat blijkt uit de meest recente ledenbenchmark van NDP Nieuwsmedia.

De investeringen van dagbladuitgevers in hun redacties schommelen sinds het begin van dit decennium rond de € 300 miljoen. De investering in de redacties is in 2017 zelfs licht gestegen (+ € 2,9 miljoen). De stijging is zichtbaar bij zowel kleine, middelgrote als grote dagbladtitels.


Bron: Ledenbenchmark NDP Nieuwsmedia

De redactiekosten zijn de enige kostenpost die de dagbladuitgevers ongemoeid lieten. Op abonneewerving, advertentiewerving, overhead en productie werd de afgelopen jaren aanzienlijk bespaard. Aan deze posten wordt sinds 2011 in totaal € 241 miljoen minder uitgegeven. Door deze kostenbesparingen zijn uitgevers in staat geweest om de gedaalde advertentie-inkomsten op te vangen en daarbij de redacties zoveel mogelijk te sparen.

Aandeel van redactie neemt toe

Omdat redacties zijn ontzien, is het aandeel van redactiekosten in de totale kosten aanzienlijk gestegen. Was het aandeel van de redacties in de totale kosten in 2011 nog 26%, in 2017 is dit percentage opgelopen naar 34%.

De Ledenbenchmark is een initiatief van NDP Nieuwsmedia en omvat cijfers van alle betaalde dagbladen in Nederland. De rapportage wordt verzorgd door Deloitte. In het recente jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan van deze bedrijfstakenquête.