Nederlandse uitgevers vragen steun voor pluriforme pers

Vandaag heeft de NDP de Nederlandse Europarlementariërs de volgende boodschap meegegeven:

Morgen stemt uw Parlement over een gezamenlijke motie (RC-B7-0103/2011) en moties van de Groenen  (B7-0103/2011), ALDE (B7-0104/2011) and S&D (B7-0112/2011) inzake de Hongaarse Mediawet. Voorafgaand aan de stemmingen willen de NDP en de ENPA, respectievelijk de Nederlandse en Europese brancheorganisatie van dagbladuitgevers, hun grote zorgen over deze motie en resoluties aan u kenbaar maken.

 1. We stellen de aandacht van het Europees Parlement voor persvrijheid zeer op prijs. We delen de diepe zorgen van uw Parlement over de situatie in Hongarije. Nieuwsmedia kunnen niet naar behoren functioneren als de persvrijheid niet gewaarborgd is.

  We zijn echter ook zeer bezorgd over de in de motie en resoluties voorgestelde maatregelen, die een groter probleem creëren dan dat zij oplossen. Het betreft met name de teksten aangaande een pluriforme pers.

 2. Een pluriforme pers is van cruciaal belang voor een vitale democratie. Dat is niet te waarborgen met generiek Europees beleid.

  Zo heeft de Nederlandse regering per 1 januari 2011 juist de Tijdelijke wet mediaconcentraties ingetrokken, mede omdat de wet – uiteraard onbedoeld en ongewenst – zou kunnen leiden tot het verdwijnen van dagbladtitels.

  In een markt die sterk onder druk staat kan consolidatie nodig zijn om dagbladtitels te behouden. Uit de Nederlandse situatie kan de les getrokken worden dat mediaconcentratiewetgeving een pluriforme pers in de huidige markt schade berokkent.

  NDP en ENPA waarschuwen daarom voor de onbedoelde en ongewenste effecten op de pluriformiteit bij regulering van de mediasector.

 3. De nationale media worden al gereguleerd door de lidstaten zelf.

  Vanuit het oogpunt van subsidiariteit en proportionaliteit ontraden NDP en ENPA elk Europees voornemen tot regulering. Generiek beleid is, zeker voor het kleine Nederlandse taalgebied, zeer onwenselijk en kan leiden tot effecten die de pluriformiteit schaden in plaats van bevorderen.

 4. Een pluriforme en onafhankelijke pers is het meest gebaat bij een wetgever op afstand.

  De Europese dagbladuitgevers, en de Nederlandse uitgevers in het bijzonder, roepen u daarom op zowel de gezamenlijke motie voor een resolutie (RC7-0103/2011) als de resoluties van de Groenen  (B7-0103/2011), ALDE (B7-0104/2011) and S&D (B7-0112/2011) over de Hongaarse Mediawet af te wijzen, om de vrijheid van dagbladuitgevers, zowel journalistiek als commercieel, niet verder te beperken.