Mogelijke bezuinigingen publieke omroep kans voor gelijker speelveld

In verband met substantiële bezuinigingen op de publieke omroep die in de kabinetsformatie overwogen worden, achtte de NDP het van belang haar zienswijze op een pluriform media-aanbod bij de onderhandelaars voor het voetlicht te brengen.

Onder leiding van informateur Opstelten onderhandelen de fracties van VVD en CDA over een minderheidskabinet dat kan rekenen op gedoogsteun van de PVV-fractie. De drie onderhandelende partijen hebben de gezamenlijke wens uitgesproken om de rijksuitgaven met 18 miljard euro te verminderen.

In een brief aan de informateur en de onderhandelende fracties heeft de NDP vorige week twee beleidswijzigingen bepleit. De eerste betreft een duidelijke afbakening van de taken van de publieke omroep. De nieuwe toekomstplannen van de publieke omroep voorzien in een uitbreiding van voornamelijk digitale activiteiten.

In het huidige convergerende medialandschap betekent een uitbreiding echter dat marktpartijen nog vaker de publieke omroep als concurrent tegenover zich treffen. Omdat de publieke omroep hoofdzakelijk met overheidsmiddelen wordt bekostigd, is in toenemende mate sprake van een ongelijk speelveld.
Dat remt de mogelijkheden van marktpartijen om vergelijkbare diensten aan te bieden. De NDP roept in de brief daarom op tot een smallere taakopdracht voor de publieke omroep.

Ook op een ander terrein knelt het huidige mediabeleid voor marktpartijen. Mediaconcentratiewetgeving (Twm) beperkt de voor de sector noodzakelijke verbreding van de activiteiten van de uitgeefconcerns.

Gegeven de grote structurele en conjuncturele problemen in de dagbladsector dringt de NDP in de brief opnieuw aan op afschaffing van de Twm. De transitie van de dagbladsector moet niet bemoeilijkt worden door aanvullende wettelijke beperkingen bovenop de reguliere mededingingstoets van de NMa.

Het geeft de NDP vertrouwen dat de fracties die nu aan de onderhandelingstafel plaatsnemen, zich in het recente verleden hebben uitgesproken tégen de Twm.