Ster krijgt meer reclameruimte van kabinet

Om een vermindering van de rijksmediabijdrage op te vangen, krijgt de Ster meer reclameruimte.

Het demissionaire kabinet heeft in de Voorjaarsnota besloten om de rijksmediabijdrage voor de publieke omroepen vanaf 2025 te verlagen. Om deze verlaging op te vangen, krijgt de Ster meer reclameruimte. NDP Nieuwsmedia heeft in een consultatiereactie de impact op private nieuwsmedia kenbaar gemaakt.

Private nieuwsmedia worden geraakt door het uitbreiden van de reclameruimte voor de Ster. Het is daarom essentieel dat het kabinet beslissingen over uitbreiding van de Ster zorgvuldiger neemt en daarbij de belangen van het gehele medialandschap laat meewegen.

Houd oog voor private nieuwsmedia

De verlaging van de rijksmediabijdrage en de mogelijkheid tot compensatie zorgt ervoor dat het bedrag in de Mediawet 2008 aansluit op het bedrag dat in de begroting 2025 wordt gepresenteerd. Reclamezendtijd op televisie is schaars. Wettelijk worden er eisen gesteld aan maximale percentages reclame ten opzichte van programmazendtijd, waardoor er niet ongelimiteerd reclame kan worden gemaakt.

Het voorstel om de eerder in gang gezette afbouw van het reclamepercentage naar 5% te staken en nu zelfs verder te verruimen, pakt nadelig uit voor private nieuwsmedia. Adverteerders krijgen namelijk op publieke kanalen meer mogelijkheden om hun advertenties te tonen, wat ten koste gaat van private mediapartijen.

NDP Nieuwsmedia roept daarom op om de Ster gebonden te houden aan de 5%-norm zoals het kabinet in 2021 weloverwogen bepaalde.

Private nieuwsmedia zijn een belangrijke stakeholder

Het kabinet laat in de consulatie weten dat er geen externe partijen worden geraakt door het besluit. Een opmerkelijke constatering, aangezien private nieuwsmedia wel degelijk de gevolgen van meer reclameruimte voor de Ster zullen ondervinden.

NDP Nieuwmedia roept het kabinet op om aanpassingen goed af te wegen en oog te houden voor de impact op private nieuwsmedia. Ook als het gaat om toekomstige beslissingen op de online advertentiemarkt, naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen van de commissie-Van Geel.