Steeds meer zorgen in Europese lidstaten over Media Freedom Act

Het wetgevingsvoorstel waarmee de Europese Commissie de persvrijheid in de Europese Unie wil bevorderen, roept steeds meer kritische vragen op bij lidstaten.

Ondanks de goede intenties van de Europese Commissie met de Media Freedom Act twijfelen steeds meer Europese lidstaten aan de subsidiariteit en proportionaliteit van het wetgevingsvoorstel. In verschillende Europese hoofdsteden betwisten parlementen de bevoegdheid van de Europese Commissie om – met een beroep op de interne markt – Europees toezicht op mediaorganisaties in te voeren.

Denemarken: regulering van nieuwsmedia nationale aangelegenheid

Het Deense parlement heeft om redenen van subsidiariteit kritiek geuit op het voorstel. De Denen hebben de Europese Commissie in een formeel bezwaar laten weten dat er geen goede redenen zijn om af te wijken van de huidige praktijk van nationale regulering: “De Europese Commissie moet zich terughoudend opstellen bij voorstellen voor regulering van nieuwsmedia, aangezien deze het best nationaal en in overeenstemming met de nationale tradities kunnen worden gereguleerd. Er is geen significant grensoverschrijdend element dat Europese harmonisatie noodzakelijk maakt.”

Duitsland: geen Europees mediatoezicht

Vanuit Duitsland zijn soortgelijke geluiden te horen. Daar heeft de Bondsraad de Commissie met een formeel bezwaar gewaarschuwd dat de EU met de Media Freedom Act teveel in het vaarwater van lidstaten terechtkomt. Ook is er kritiek op de voorgestelde Europese toezichthouder: “Het is essentieel dat toezicht op de media onafhankelijk en gedecentraliseerd is georganiseerd. Duitsland en Europa kennen nu al goed functionerende structuren. Er is geen noodzaak voor Europees toezicht op dit terrein.”

Ook de Duitse Bondsdag stelt kritische vragen: “De Duitse Bondsdag vindt het van essentieel belang dat de bestaande, goed functionerende systemen voor mediaregulering in de lidstaten door dit EU-regelgevingsvoorstel niet worden geschaad. […] Het is discutabel of een Verordening wel nodig is om de gestelde doelen te bereiken.”

Frankrijk: noodzaak niet evident

In Frankrijk reageert de Senaat in een officieel bezwaar op de grondslag die de Europese Commissie heeft gebruikt voor de Media Freedom Act: “De senaat plaatst vraagtekens bij de toegevoegde waarde van een wettelijk kader […], dat het risico van inmenging van de Europese Unie in de mediavrijheid inhoudt. Ook is de noodzaak van deze hervorming niet evident”.

Nieuwsuitgevers in Europa bezorgd

News Media Europe, de Europese zusterorganisatie van NDP Nieuwsmedia, verwelkomt de intentie van de Europese Commissie, maar benadrukt dat mediabeleid een nationale bevoegdheid moet blijven. In een onlangs gepubliceerd position paper stelt News Media Europe: “Ondanks goede bedoelingen is Europees toezicht, vooral in landen die tot de hoogste in de World Press Freedom Index behoren, een onevenredige maatregel.”