Onderzoek Commissariaat voor de Media: aannames nieuwswoestijnen kloppen niet

Ongeveer driekwart van de burgers vindt dat de nieuwsvoorziening voor lokaal nieuws voldoet.

Bij het informeren over gemeentenieuws spelen huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en regionale publieke omroepen een hoofdrol. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek dat het Commissariaat voor de Media op 29 september jl. heeft gepresenteerd.

Grote interesse in lokaal nieuws

Bijna negen op de tien burgers is in gemeentenieuws geïnteresseerd. De huis-aan-huisbladen bereiken in totaal 71 procent van de dertienplussers, de regionale publieke omroepen 68 procent en de regionale dagbladen 66 procent. De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat, evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid.

bereik lokale media

Bron: De staat van de lokale nieuws en informatievoorziening 2022

De burger gebruikt een mix van bronnen om geïnformeerd te raken. Wel verschilt het aanbod per provincie en gemeente.

Bestaan nieuwswoestijnen niet aangetoond

De onderzoekers van het Commissariaat komen tot de slotsom dat zij tevreden zijn over de huidige stand van zaken. Zij stelden tijdens de presentatie van het rapport dat de negatieve berichtgeving over het bestaan van nieuwswoestijnen bijstelling behoeft.

Het feit dat meerdere informatiebronnen elkaar aanvullen zorgt voor een goed geborgde informatievoorziening. Huis-aan-huisbladen bereiken daarbij ook de minder betrokken inwoners, terwijl de regionale dagbladen juist de verdieping bieden die de geïnteresseerde burgers wensen. Opvallend is dat lokale omroepen een erg gering bereik hebben.

Aandachtspunt is volgens het Commissariaat het wisselende beeld per regio. Het aanbod aan lokale media verschilt van streek tot streek. Ook de invloed van leeftijd speelt sterk mee in de consumptie van lokaal nieuws. Daarnaast zijn er zorgen over het bereik onder Nederlanders met een migratieachtergrond. Dat blijft sterk achter.

De onderzoekers stellen voor over een aantal jaar opnieuw te onderzoeken of de goede informatievoorziening lokaal op peil blijft.

Tijd om beleid te herijken

Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia, is blij met het onderzoek: “Het rapport is een goede nulmeting in de discussie over lokale journalistiek. Er liggen uitdagingen voor specifieke regio’s en in het bereiken van alle bevolkingsgroepen. Maar van nieuwswoestijnen is gelukkig geen sprake, bevestigt ook dit onafhankelijke onderzoek.”

“Uit het onderzoek blijkt dat het kabinet in zou moeten zetten op het breed steunen van het huidige lokale nieuwslandschap. Dus niet alleen de aandacht richten op de lokale omroepen, maar slim kijken hoe regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen gesteund kunnen worden in hun belangrijke taak.”

Staatssecretaris Uslu, die het rapport in ontvangst nam, ziet in het rapport een onderbouwing voor haar beleid. Ze moedigde in haar eerste reactie de lokale pers aan.

Over het onderzoek

De afgelopen jaren zijn de zorgen gegroeid dat de onafhankelijke en pluriforme lokale nieuws- en informatievoorziening onder druk staat. Met het onderzoek beoogde het Commissariaat voor de Media beleidsmakers te helpen om de discussie over de toekomst van lokale media op basis van feiten te voeren.

Doel van het onderzoek was de behoefte en interesse in (politiek) nieuws over de gemeente in kaart te brengen. Ook werd het gebruik en de voorkeur voor informatiebronnen geïnventariseerd alsmede de waardering voor deze bronnen en het vertrouwen. Bij de onderzoeksopzet stond het gebruikersperspectief voorop. De onderzoekers hebben nagestreefd om respondenten met een migratieachtergrond naar rato te laten deelnemen.

In totaal hebben 10.343 respondenten meegewerkt aan het onderzoek dat in februari 2022 werd afgenomen. Het rapport kan hier gedownload worden.

waardering voor lokale media

De staat van de lokale nieuws en informatievoorziening 2022, CvdM