Verordening over politieke advertenties baart nieuwsuitgevers zorgen

NDP Nieuwsmedia wijst op de noodzaak van een duidelijkere afbakening van de reikwijdte van de Verordening en het beleggen van verplichtingen op de juiste plek in de advertentieketen.

Op 10 februari besprak de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt over de ‘Verordening transparantie en gerichte politieke reclame’. De Europese Commissie beoogt met de Verordening inzichtelijk te maken wie er achter een politieke advertentie zit en hoeveel geld ermee gemoeid is.

Impact op nieuwsuitgevers

De nieuwsmedia krijgen in het huidige voorstel onevenredig zware administratieve lasten op zich, terwijl de aanleiding voor het voorstel bij de mondiale platforms ligt. Over de ondoorzichtige praktijken van de grote platforms rond gerichte politieke advertenties bestaat politiek en maatschappelijk veel onvrede. NDP Nieuwsmedia heeft de leden van de Tweede Kamer daarom gewezen op twee punten in de Verordening die aanpassing behoeven.

Afbakening

De brancheorganisatie vindt dat de reikwijdte van de Verordening nauwkeuriger moet worden afgebakend. Naast een duidelijke categorie adverteerders zoals politieke partijen bestaat een groot ‘grijs gebied’ van advertenties die mógelijk onder de Verordening vallen en per geval moeten worden beoordeeld. Dit zorgt niet alleen voor rechtsonzekerheid, het is ook erg arbeidsintensief. Advertenties van commerciële organisaties zouden in ieder geval buiten de definities moeten vallen.

Administratieve last

Ook moet de administratieve last voor uitgevers omlaag. In de optiek van uitgevers is het primair de verantwoordelijkheid van adverterende partijen om de vereiste informatie volledig en gecontroleerd aan te leveren. Uitgevers publiceren deze aangeleverde informatie vervolgens. Meer in het algemeen verdient de Verordening een nadere toetsing op onnodige administratieve verplichtingen.

Kabinetsinzet

Het kabinet heeft aangekondigd vragen te zullen stellen tijdens de behandeling van de Verordening in de Raad van Ministers. Het kabinet sprak bijvoorbeeld haar zorg uit over uitvoerbaarheid van de Verordening voor nieuwsuitgevers. Daarnaast heeft de minister van Binnenlandse Zaken tijdens het debat toegezegd vragen te zullen stellen over de reikwijdte van de definities in de Verordening.