Expliciete toestemming voor cookies van de baan

Vanmiddag heeft een ruime Kamermeerderheid ingestemd met een motie die minister Kamp verzoekt de cookiewet te verbeteren.

Kamerleden Oosenbrug (PvdA) en De Liefde (VVD) stelden de motie op om duidelijkheid af te dwingen over de wijze waarop voor verschillende soorten cookies toestemming moet worden verkregen.

Analytische cookies

De aangenomen motie bestendigt de voorgenomen wijziging van minister Kamp om first-party analytische cookies uit te zonderen van het toestemmingvereiste. PvdA en VVD verwijzen daarbij naar de samenwerkende Europese toezichthouders op het gebied van privacy, die binnen de Europese richtlijn ruimte zien om first-party analytische cookies toe te staan. Omdat de huidige bepaling in de Telecommunicatiewet te nauw is geformuleerd, zal minister Kamp binnen twee weken een wetswijziging ter consultatie voorleggen.

Tracking cookies

De opstellers van de motie dwingen ook voor tracking cookies een ander handhavingsregime af. Waar de toezichthouders de bepaling in de Telecommunicatiewet op dit moment nog als ‘expliciete toestemming’ uitleggen, vraagt een Kamermeerderheid nu om handhaving op ‘een actieve handeling van de computergebruiker waarmee hij bewust toestemming geeft’.

Minister Kamp zei onlangs dat een actieve handeling ook het gewaarschuwd doorsurfen kan zijn. Deze richtlijn voor de handhaving vergt geen wetswijziging.
Om hierover wel duidelijkheid te scheppen zal minister Kamp in de toelichting bij bovengenoemd wetsvoorstel de wijze van toestemming verkrijgen voor tracking cookies vastleggen. Daarmee is het ook de basis voor handhaving door de toezichthouders OPTA en CBP. Een motie van de Kamerleden Gesthuizen (SP) en Verhoeven (D66) die om expliciete toestemming vroeg voor tracking cookies, werd door de Tweede Kamer verworpen.

Werkbare cookieregels

De huidige onduidelijkheid over de wijze waarop toestemming van gebruikers moet worden verkregen, wordt met de aanstaande veranderingen weggenomen. NDP Nieuwsmedia juicht dat van harte toe. De nieuwe regels bieden nieuwsuitgevers de mogelijkheid om geïnformeerde toestemming te verkrijgen, waardoor het gebruiksgemak voor websitebezoekers wordt verbeterd.