Cookiewet aangenomen; uitstel handhaving

De Eerste Kamer heeft op 8 mei de nieuwe Telecomwet aangenomen. In de wet is netneutraliteit geregeld.

Dit betekent dat internetproviders websites niet meer mogen blokkeren of belemmeren. Een belangrijk onderdeel van de wet zijn de strengere regels voor het plaatsen van cookies.

De wet, waarmee is ingestemd door een meerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66, gaat per 1 juli 2012 in. Op 15 mei heeft de Eerste Kamer besloten dat de wet niet wordt gehandhaafd tot 1 januari 2013.

Cookies worden geplaatst op de computer van de internetgebruiker en registeren gegevens over het surfgedrag en persoonlijke voorkeuren. Op basis daarvan kan gericht geadverteerd worden.
De regels over cookies zijn bedoeld om het onbeperkt inzetten van cookies voor het volgen van surfgedrag, zonder dat de gebruiker dat weet, aan banden te leggen.

De aangenomen Nederlandse regeling gaat, door een amendement van de Kamerleden Van Dam en Van Bemmel, verder dan de Europese richtlijn voorschrijft.

Toestemming vereist

De Europese richtlijn schrijft voor dat plaatsen en uitlezen van cookies alleen is toegestaan wanneer de gebruiker daarover vooraf is geïnformeerd en daarvoor toestemming heeft verleend.
Het amendement voegt daaraan toe dat als cookies worden gebruikt voor het analyseren van surfgedrag (bijvoorbeeld Google Analytics of gerichte advertenties) er wordt vermoed dat er persoonsgegevens worden verzameld.

In dat geval is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing én moet er ondubbelzinnig toestemming worden verleend voor het plaatsen en uitlezen van cookies. De plaatser of uitlezer van cookies die van oordeel is dat er geen persoonsgegevens worden verzameld moet dit bewijzen, een tamelijk zware bewijslast.

De uitwerking van de cookiewetgeving is nog onduidelijk. Zoals onder de huidige wetgeving al verplicht is, moeten plaatsers en uitlezers van cookies zorgdragen voor goede en volledige informatie over het doel en de duur van de geplaatste cookies.
Een algemeen toestemmingsvereiste wordt per direct van kracht, evenals de plicht om sitebezoekers te informeren over het feit dat ze gevolgd worden.

Onduidelijk is hoe de plaatsers van cookies toestemming kunnen ontvangen van de gebruikers, zonder het gebruiksgemak geweld aan te doen. De wet zal daarom pas worden gehandhaafd vanaf 1 januari 2013.
Ook zal in Europees verband met betrokkenen worden overlegd over een gebruiksvriendelijke invulling van de handhaving.

Overleg met OPTA en EL&I

Toezichthouder OPTA heeft nog geen handhavingsbeleid bekendgemaakt, maar heeft wel aangekondigd dat zij prioriteit geeft aan handhaving van de cookiebepaling.

Door de onduidelijkheid die nog over de wet bestaat is een concreet advies aan de leden van NDP Nieuwsmedia op dit moment nog niet te geven.
Een samenwerkingsverband internetbranche, waar het Nederlands Uitgeversverbond aan deelneemt treedt op korte termijn in overleg met het ministerie van EL&I en OPTA over de correcte interpretatie van deze nieuwe wet. Daarbij zal ook de rol van de uitgever, die het platform biedt om cookies te plaatsen, aan de orde komen.

De wet richt zich namelijk weliswaar op plaatsers / uitlezers van cookies, maar de Europese Commissies ziet voor de website-eigenaar, vooral op het gebied van de informatievoorziening een medeverantwoordelijkheid weggelegd. Bovendien heeft OPTA vorig jaar aangekondigd te gaan handhaven bij uitgevers.

Compliance guide

Aan de verplichting van website eigenaren/uitgevers zal ook aandacht worden besteed in de ‘compliance guide’, die op dit moment in opdracht van de het genoemde samenwerkingsverband wordt opgesteld door cookiespecialist Milica Antic van SOLV advocaten.
Deze compliance guide zal concrete adviezen bevatten aan alle partijen die zijn betrokken bij het plaatsen en uitlezen van cookies. Zodra de guide gereed is zal deze onder de leden worden verspreid.